Hytte-containerane /behaldarane

 

Kven skal betale renovasjon for sin fritidsbustad?

Viser her til utdrag frå renovasjonsforskrifta. Forskrifta finn du i si heilheit ved å trykke her.

Alle eigedomar i kommunen der det er oppført hus som kan nyttast slik at hushaldningsavfall vert produsert, jf. § 2, skal vere med i renovasjonsordninga.

Med tilvising til Norsk Standard NS 3940 ”Areal og volumberegning av bygninger”: For at ein bygning skal vere renovasjons- og gebyrpliktig, skal den ha Bruksareal/ BRA 20 m2 (tyder: det skal ikkje vere renovasjons- og gebyrplikt på einingar som har BRA som er mindre eller lik 20 m2).

Stølshus / sæl skal behandlast som fritidshus. Permanent oppsett campingvogn (oppsett for tidsrom meir enn 3 månader) nytta som fritidsbustad og som står utanfor godkjend campingplass, skal delta i renovasjonsordningane og eigaren skal betale renovasjonsgebyr uavhengig av storleik. Det kan utleverast oppsamlingseiningar til fritidseigedommar, jamfør Forskrift om gebyr i medhald av Forurensingsloven § 34, nedanfor kalla gebyrforskrifta.

Returpunkt hytterenovasjon 

Kun for dei som betalar gebyr for fritidshus utan eigen dunk.
Kvar du finn nærmaste hyttecontainer ser du ved å trykke her.

Prisar

Fritidseigedom utan særskilt behaldar, levering til hytte-containerar: Kr. 622,- + mva/år. 

Fritidseigedom og utleigehytter med behaldar: Kr. 941,- + mva/år:

Utleigeeining skal ha behaldar. Driv du utleigehytter som vert brukt meir enn 3 månader pr. år, skal det betalast gebyr som for vanleg bustad.