tømming av slam

Med heimel i anskaffelsesforskrifta § 2-3 har Askvoll, Fjaler, Gaular, Hyllestad, Jølster, Naustdal og Førde kommune tildelt einerett til Sunnfjord Miljøverk IKS for utføring av kommunen sine lovpålagte oppgåver med grunnlag i ureiningslova § 26 første og tredje ledd med underliggande forskrifter.

Vedtak om einerettstildeling blei fatta av kommunestyra i dei respektive kommunane som vist i tabellen under.

Kommune Saksnummer Dato:

Askvoll 043/19 18.9.2019

Fjaler 105/19 30.9.19

Gaular 062/19 26.9.2019

Hyllestad

Jølster 065/19 26.9.2019

Naustdal 19/051 26.9.19

Førde 054/19 26.9.19

Vedtaka har følgjande ordlyd:

1. Med heimel i anskaffelsesforskrifta § 2-3 tildeler […] kommune med dette

einerett til Sunnfjord Miljøverk IKS (SUM) for utføring av kommunen sine

lovpålagte oppgåver med grunnlag i ureiningslova § 26 første og tredje ledd

med underliggande forskrifter.

2. Den tildelte eineretten kan delegerast vidare av SUM til selskap som oppfyller

vilkåra for å vere offentlegrettslege organ, jf. anskaffelsesforskrifta § 1-2 (2).

Link til vedtaka

Askvoll kommune

Fjaler kommune

Gaular kommune

Hyllestad kommune

Jølster kommune

Naustdal kommune

Førde kommune