Ledig stilling SUM; Vedlikehaldsoperatør.


Stillingsstorleik; Mellom 100 og 60% aktuelt for rett person

Arbeidsoppgåver / om stillinga:

 • Sveise/metallarbeid maskiner-containarar, malingsflikking
 • Generelt vedlikehald, inkludert rydding
 • Rettleiing på gjenvinningsstasjon, publikumskontakt
 • Førefallande arbeid, inkludert å hjelpe til på SUMs gjenvinningsstasjonar utanfor Einestølen

Arbeidsstaden er normalt Einestølen
I SUM må alle rekne med å gå inn i andre sine arbeidsoppgåver.
Kunnskap er viktig – tilsette får internopplæring og kurs lokalt og rundt om i Norge.

Viktige føresetnader:

 • Dokumentert kompetanse og erfaring på «varmt arbeid»
 • Forstå at avfall kan vere farleg, skal handterast som risikoprodukt
 • God norsk tale for å kunne rettleie.
 • God til å rettleie og svare på spørsmål, høfleg og bestemt framferd
 • Påliteleg og stabil
 • Evne og vilje til å setje seg inn i, forstå og etterleve reglane i avfallsbransjen og arbeidslivet

Truck/maskinførarbevis er ikkje krav, likevel + til dei med slik fagkunnskap
Prøvetid 6 mnd. Løn etter avtale
Send kortfatta søknad, beskriv erfaring og opplæring, CV. Oppgi ønskje om stillingsstorleik.
Oppgi referansar og når du kan starte i jobben.


SUM er offentleg bedrift, søkjarlista er normalt offentleg. Om «unntatt offentlegheit» vert ønskt; Oppgi grunn i søknaden. Vitnemål og attestar skal ikkje vedleggast søknad, dette kjem vi tilbake til for dei som er aktuelle.


Kontaktperson 6.og 9. og 13. mai 2016; dagleg leiar Håkon Grepstad, tlf. 90544754
Søknadsfrist: 18. mai 2016


Det er ønskjeleg at søknaden vert sendt elektronisk til e-post haakon.grepstad@sum.sf.no

Sunnfjord Miljøverk IKS
Dagleg leiar Grepstad
Einestølen
6815 Førde

Asbesthaldig materiale

SUM ber alle vere særskilt merksame på at asbesthaldig materiale skal behandlast varsamt for å redusere helsefare.

Bruk Arbeidstilsynets faktaside; http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78164/

 •  Konstruksjonar med eternitt- eller andre asbestplater må handterast slik Arbeidstilsynets regelverk krev
 • Asbesten skal leverast til lovleg mottak med særskilt løyve, til dømes til Sunnfjord Miljøverk
 •  Det er ulovleg å grave ned asbest på eigen eller annanmanns grunn
 • Ta kontakt med kommunen eller SUM for å få råd
 • Kommunen og Arbeidstilsynet kan gi pålegg

Alt hushaldningsavfall frå betalande abonnentar leverast gratis på gjenvinningsstasjonane

Endring i SUM: Alt hushaldningsavfall frå betalande abonnentar leverast gratis på gjenvinningsstasjonane


Styret i Sunnfjord Miljøverk IKS (SUM) har avgjort at selskapet skal ta i mot alt hushaldningsavfall utan ekstra betaling. I dette ligg at gebyret den enkelte betalar til eigen kommune dekker kostnaden. Ordninga er gjort mogleg med bakrunn i SUMs økonomi.


Hittil har alt «laust» inventar frå huset kunne leverast utan ekstra betaling.
No kan den betalande abonnenten også levere treverk etter sitt eige ombyggingsarbeid (= sjølvgjort) utan ekstra betaling. Det same vil gjelde for til dømes kloparafinvindauge, asbesttak og cca-impregnert treverk; Ingen ekstra betaling når abonnenten ved levering kan godtgjere et avfallet kjem frå bustad i SUM-kommune der abonnenten betalar renovasjonsgebyr.


Næringsavfall kan i mindre omfang også leverast på stasjonane, hovudanlegget på Einestølen kan ta større mengder. Her gjeld betalingsordningane som før.


Etter denne avgjersla går SUM mot straumen.
Det har vorte vanleg i andre selskap å ta betalt også frå hushaldningsabonnentar ved levering på gjenvinningsstasjonane.